Arne Fritzsons CV
jag04

NYHETER

 

DAGENS DIKT

 

2016-02-16

 

Mästarens fötter

väts av ärligas tårar:

blir en fridshälsning.

 

ARKIVERADE DIKTER

ÄR DET BARNSLIGT ATT TRO PÅ GUD?

BuiltWithNOF

Har du hittat något fel på hemsidan får du gärna rapportera det.

[Arne Fritzson] [Presentation] [CV] [Tjänster] [Intressen] [Arkiverade nyheter] [English] [Länkar] [Kontakt]
arne306
Pastorsleg
AF_logo

Teolog, pastor och

funktionshinderforskare

1981-1984 bedrev jag gymnasiestudier vid Bromma gymnasium, samhällsvetenskaplig linje.

1984-1987 bedrev jag studier vid Socialhögskolan, Stockholms universitet.

Under studietiden gjorde jag två praktikterminer, en på Social servicecentral, Vällingby och en på en institution för personer med fysiska funktionsnedsättningar i Welwyn Garden City, Hertfordshire, norr om London, i Storbritannien.

Socionomexamen 1987.

Våren 1988 läste jag en forskarförberedande fördjupningskurs på Socialhögskolan i Stockholm.

1988-1990 Arbete som handikappkonsulent på Svenska Missionsförbundets Sociala avdelning och SMU centralt.

Sommaren 1991 vikarierande jag som socialsekreterare på Sociala Servicecentralen i Vällingby.

1990-1991 studerade jag på Bibellinjen på Lidingö folkhögskola som då var första året på pastorsutbildningen.

1991-1993 bedrev jag studier på Teologiska Seminariet, Lidingö.

Sommaren 1993 var jag anställd som sommarpastor på Björkögården, Norrtälje kommun.

1993-1994 gjorde jag praktik som ungdomspastor i Betlehemskyrkan i Gävle.

1994-1995 bedrev jag studier på Teologiska Högskolan, Stockholm.

Jag ordinerades till pastor i Svenska Missionsförbundet i juni 1995.

Sommaren 1995 var jag sommarpastor i Grava Missionsförsamling, norr om Karlstad.

1995-1996 arbetade jag som handikappkonsulent på Sveriges Kristna Råd.

Hösten 1996 bedrev jag forskarförberedande studier, Teologiska institutionen, Uppsala Universitet.

Våren 1997 antogs jag till forskarutbildning i Tros- och livsåskådningsvetenskap vid Teologiska institutionen, Uppsala Universitet.

Våren 1999 läste jag 15 poäng teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet.

Våren 2001 tillbringade jag två månader vid Center for Scandinavian Studies, North Park University i Chicago för mitt avhandlingsarbete och hade då intensiv kontakt med David Tracy.

Jag disputerade i april 2004 i tros- och livsåskådningsvetenskap som ämnet hette då, med avhandlingen Tillhörighet och främlingskap. David Tracys hermeneutiska teologi och pluralitetens utmaningar.

1998-1999 arbetade på halvtid som ungdomspastor i Sollentuna Missionsförsamling.

Sommaren 2004 arbetade som sommarpastor i Sollentuna Missionsförsamling.

2005-2007 arbetade jag som projektledare för Projekt Teo, ett forskningsprojekt om tros- och livsåskådningsfrågor och erfarenheter av liv med funktionshinder som drivs med medel från Allmänna Arvsfonden av Föreningen Furuboda, Förbundet Unga Rörelsehindrade, Sveriges Muslimska Råd och Bräcke Diakoni. Inom ramen för det arbetet skrev jag boken Att tolka det tvetydiga. Tro, liv och funktionshinder.

Sedan oktober 2007 arbetar jag återigen som pastor i Sollentuna Missionsförsamling, sedan februari 2009 är jag församlingens föreståndare..

Jag har vikarierat som lärare vid teologen i Uppsala och undervisat både på campus och på nätuniversitetet.Vid den institutionen har jag även handlett och examinerat C-uppsatser, D-uppsartser och examensarbeten och lett några uppsatsseminarier.

Jag har vikarierat som lärare vid Teologiska högskolan i Stockholm.

Sedan jag var sexton år har jag frilansat som skribent, föreläsare, och sedan 19 års ålder som predikant och bibelstudieledare.

Sedan 1978 har jag varit aktiv i Abrahamsbergskyrkans församling i Bromma som tonårsledare, ordförande i ungdomsrådet, konfirmandlärare, predikant, ordförande i Handikappseglarklubben Vindens Vänner m.m.

Jag har under flera år arbetat som lägerledare på Furuboda, bland annat på fyra konfirmandläger.

Sedan 1995 har jag arbetat med handikappfrågor i Kyrkornas Världsråd och varit ledamot av de kommittéer som haft ansvar för dessa frågor sedan våren 1997. Jag var rådgivare till ”Enhet 1 kommissionen”, centralkommittén och den kommitté som planerade generalförsamlingen i Harare 1998. Efter Harare har jag varit rådgivare till centralkommittén och kommissionen för Evangelisation och Världsmission. Jag skrev utkastet till Kyrkornas Världsråds uttalande om teologi och handikappfrågor 1997 och satt med i kommittén som skrev det nya uttalande som kom 2003: A Church of All and for All. Sedan 2006 sitter jag i kommissionen för ekumenisk formation och teologi. Jag har suttit med i referensgruppen för Kyrkornas världsråds handikapparbete och varit en av dem som koordinerar deras arbete med handikappfrågor i Europa.

Jag har medverkat flitigt i Sändaren och Tro & Liv som recensent och textkommentator, och jag har även medverkat i Svensk Kyrkotidning, Pilgrim, 24tretton, Ecumenical Review, Pastoral Formation, Echoes m.m.

Jag har bland annat medverkat i följande böcker/trycksaker:

En bibliografi över Lars Lindbergs tryckta skrifter i fesktskriften Levande, Verbum 1996.

Fyra artiklar i boken Jag och Gud. Ledarhandledning, Verbum 1998

”Taking care of the Charisms Given to the Church by the Spirit” A Letter from Christ to the World. An Exploration of the Role of the Laity in the Church Today, WCC Publications 1998

Översatte en artikel från engelska till svenska i festskriften till Anders Jeffner Nya vägar i teologin, ”Mogna reflexioner” av Stewart Sutherland, Nya Doxa 1999.

”Reasons to Rejoice. Christian Joy in a Secularized World” Ecumenical Review nr 2 1999

Berättelser möts. Om Svenska Missionsförbundets konfirmation. Svenska Missionsförbundet och SMU 2000

Redaktör för Sveriges Kristna Handikappförbunds jubileumsskrift Mitt liv - min tro. Berättelser om liv med funktionshinder - liv med Kristus 2001.

”Där mänskligt liv förenas. En storstadsteologi” del av Gud i Stan – en storstadsteologi. Svenska Missionskyrkan och SMU 2003

Ordet för idag 2005, Verbum 2004

Interpreting Disability. A Church of All and for All, WCC Publications 2004

”Själavård med en extra dimension” 24tretton nr 1, 2005

Funktionshinder och teologisk antropologi Religions och Existens. Årsskrift för Teologiska föreningen i Uppsala 2006

”En Gud som är rättfärdig och god” Liv och rörelse, Verbum 2007

”Vad är sannning? Den hermeneutiska teologins förhållningssätt till sanningsbegreppet” På spaning... Från Svenska Kyrkans forskardagar 2007 Verbum 2008, s. 125-135.

Funktionshinder, funktionsnedsättningar och mångfald Skillnader. Årsbok för kristen och humanistisk samhällssyn 2008, s 63-72.

Omvänd dig och bli som ett barn och lägg bort det barnsliga. Systematiska teologiska reflektioner ur utvecklingspsykologiska perspektiv Svenska kyrkans forskningsavdelning 2011